Kościół parafii ewangelicko-augsburskiej w Poddębicach / Teatr Inte­gracji i Pijal­nia Wód Ter­mal­nych

Poddębice

Skromna bryła tego kościoła zachwyca swoją prostotą i harmonią. Z jej powściągliwym tonem kontrastuje stojąca obok dzwonnica, wzniesiona w stylu neorenesansowym. Niestety nie znamy ani nazwisk architektów, ani dokładnego czasu powstania tych budowli.

Budynek koś­cioła ewan­gelick­iego w Pod­dębi­cach zna­j­duje się przy ulicy Marii Konop­nick­iej i Adama Mick­iewicza, na skraju parku miejskiego. Nie znamy dziś pewnej daty jego powstania, choć można przyjąć, że wzniesiono go na początku lat 70-tych XIX wieku. O budowie myślano zapewne wcześniej, jed­nak ewangelicka społeczność z Poddębic nie była ani liczna ani zamożna. Prawdopodobnie inwestycję wsparli Zakrzewscy, ówcześni właściciele miasteczka. Wiadomo, że pierwszy dom modlitwy zbudowano w Poddębicach już w 1825 roku i miał konstrukcję szachulcową. W pochodzącym z 1867 roku opracowaniu dotyczącym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim można znaleźć informację o bardzo złym stanie technicznym owego domu modlitwy. Generalny remont lub budowa nowej świątyni stała się koniecznością.

Poddębicki koś­ciół wznie­siono z czer­wonej, nieo­tynkowanej cegły na planie pros­tokąta i przykryto dwus­pad­owym dachem. Góruje nad nim wieloboczna syg­naturka przykryta blaszanym chełmem. We wnętrzu świą­tyni zwraca uwagę wysoki ołtarz z umieszc­zoną powyżej nim amboną oraz wsparte na piąciu kolum­nach empory. Światła dostar­cza dziesięć wyso­kich okien umieszc­zonych po obu stronach koś­cioła. Na szczególną uwagę zasługuje również wznie­siona w stylu rene­san­sowym dzwon­nica, będąca jed­nocześnie bramą prowadzącą do zboru. Smukłą budowlę wznie­siono z białej cegły i przykryto ele­ganckim, sze­rokim chełmem zwieńc­zonym spicza­stą, czworoboczną syg­naturką. W 2014 roku obiekt otynkowano i poma­lowano na biało. W bramę i dwie furtki wstaw­iono met­alowe, bogato zdo­bione skrzy­dła.

Kościół ewangelicki w Poddębicach w 2014 roku, przed remontem. Autorem zdjęć jest Pan Zbigniew Krysiak www.zkrysiak.pl. Za udostępnienie – serdeczne dzięki!

W 2009 roku zniszc­zony, opus­toszały budynek (zaled­wie kilku­nastu wiernych z miejs­cowej gminy ewan­gelick­iej nie było w stanie go utrzy­mać) został sprzedany za sym­bol­iczną złotówkę wład­zom Pod­dębic. W ramach rewital­iza­cji najs­tarszej części miasta, postanowiono przy­wró­cić koś­ciołowi jego dawny blask, oraz wzbo­gacić go o kilka nowych funkcji. W budynku pow­stał Teatr Inte­gracji i Pijal­nia Wód Ter­mal­nych. Tuż przy wejś­ciu pojaw­iły się misy z kranami, a na zapleczu toaleta i pod­jazd dla osób niepełnosprawnych. W trak­cie prac remon­towych wiernie odt­wor­zono pier­wotną kolorystykę. Autorem pro­jektu rewital­iza­cji była firma Mia Architekci. Warto również wspom­nieć, że parafia pod­dębicka zachowała możli­wość odpraw­ia­nia nabożeństw w jedną niedzielę w miesiącu, oraz w święta. Uroczyste otwar­cie obiektu miało miejsce w kwiet­niu 2014 roku. [2017]

E. H. Busch, Beiträge zur Geschichte und Sta­tis­tik des Kirchen– und Schul­we­sens der Ev.-Augsburg Gemein­den im Kön­i­gre­ich Polen, Sankt Peters­burg, Lipsk 1867

Matylda Witkowska, Co lep­sze: podu­padły koś­ciół czy warsz­tat po remon­cie? [w:] Dzi­en­nik Łódzki, nr 190/201

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Kościoły
Tagi