Dawny ośrodek produkcji sukienniczej

Bełchatów

Bełchatów na mapie Kwatermistrzostwa

Bełchatów na mapie Kwatermistrzostwa (1843 r.)

Historia Bełchatowa jako ośrodka produkcji sukienniczej zaczęła się na początku XIX wieku. Ówczesny dzierżawca miasta, Józef Kaczkowski uruchomił w 1801 roku manufakturę włókienniczą. Był to dobrze zorganizowany zakład, działający aż do początku lat 30-tych. Przedsiębiorstwo pracowało przede wszystkim na potrzeby wojska, najpierw Księstwa Warszawskiego, później – Królestwa Polskiego. Kaczkowski wspierał też zakładanie innych warsztatów tkackich w mieście.

Kolejnym zarządcą i zarazem już właścicielem Bełchatowa został syn Józefa, Leon Kaczkowski. Jego staraniem, 18 września 1820 roku, Bełchatów został umieszczony w „wykazie miast fabrycznych”. Należy jednak zaznaczyć, że nie utworzono tu stricte osady sukienniczej jako wydzielonego obszaru w mieście przeznaczonego dla tkaczy. Bełchatów liczył w tym czasie 37 domów (w tym 2 murowane) synagogę oraz kościół i klasztor franciszkański. Działała też wspomniana manufaktura. Zamieszkiwany był przez 352 osoby.

 

Rychłowscy i Kaczkowscy

Pierwotnie Bełchatów był prywatną wsią, stanowiącą centrum dóbr szlacheckich rodziny Rychłowskich. W 1737 roku osada uzyskała przywilej organizacji sześciu jarmarków w roku, a kilka lat później, prawa miejskie. Za okres świetności Bełchatowa uznaje się lata 1760–1782, związane z zarządem Franciszka Rychłowskiego. Późniejsze okoliczności historyczne, drugiej połowy XVIII i początków XIX wieku (wojny i epidemie), nie sprzyjały rozwojowi miasta. Ignacy Czermiński, dozorca miast Województwa Kaliskiego pisał w 1820 roku: „Miasteczko to już z powodu małej ludności, toż samo małej ilości zabudowań i wreszcie z powodu tego, że żadnych na utrzymanie potrzeb magistrualnych nie posiada funduszów, kwalifikuje się, aby na osadę wiejską zamienione zostało (…)”.

Kościół ewangelicko-augsburski i synagoga w Bełchatowie
Kościół ewangelicko-augsburski (z lewej) i synagoga (z prawej) w Bełchatowie. Widoczna na zdjęciu bożnica została zbudowana w 1893 roku w miejscu starego, drewnianego budynku z 1824 roku. Obie świątynie już nie istnieją. Synagoga została rozebrana w latach 50-tych, a kościół ewangelicki w latach 80-tych XX wieku. Zdjęcia z lat międzywojennych. Źródło: Fotopolska.

Po prawdopodobnie bezpotomnej śmierci ostatniego z Rychłowskich, na przełomie XVIII i XIX wieku, zarząd nad Bełchatowem przejęła rodzina Kaczkowskich. Nowi zarządcy (a wkrótce właściciele) dokonali szeregu inwestycji. Zbudowano nowe obiekty publiczne, drogi oraz uzyskano pozwolenia na dodatkowe jarmarki i targi. Wprowadzono też nowe przepisy porządkowe, związane m.in. z bezpieczeństwem pożarowym. W 1826 roku Stanisław Kaczkowski wystąpił do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego o pożyczkę budowlaną w wysokości 43 700 zł. Za jego czasów wzniesiono murowany kościół ewangelicki (1832) oraz drewnianą synagogę (1824). Jego następca – Ludwik – w 1835 roku przystąpił do przebudowy miasta.

Centrum miasta składało się z dwóch rynków, Starego (większego) i przylegającego doń Nowego (mniejszego). Przy Nowym Rynku stanął, nieistniejący dziś, kościół ewangelicki. W okresie międzywojennym na jego terenie działał plac targowy oraz boisko. Obecnie zorganizowano na nim park i deptak (i nazwano Placem Wolności).

 

Akcja osadnicza

Rozwój Bełchatowa w XVIII wieku związany był w znacznym stopniu z napływem osadników z Europy zachodniej. Przybyszami byli przede wszystkim rolnicy z Prus Wschodnich, Śląska, Wirtembergii i Szwabii. Napływali również Żydzi. Początkowo osiedlano się w Budach Holenderskich, Kałdunach i Kurnosie. Kilka rodzin ze Śląska zamieszkało też w Bełchatowie. Później zasiedlono Trząs i Nowy Janów (wówczas Dejtszland i Grafenort), Rasy, Stoki, Pawłowa, Zwierzyniec, Zawady, Postękalice, Kielchinów, Myszaki i Korablew. Osadnictwo wspierali ówcześni właściciele dóbr bełchatowskich – Rychłowscy.

Akcja kolonizacyjna nasiliła się po drugim rozbiorze polski, kiedy to Bełchatów wraz z całym województwem sieradzkim znalazł się w zaborze pruskim. W 1800 roku nowe władze udzieliły kilku patentów na założenie nowych warsztatów sukienniczych. Miasto i okolice zaludniły się kolejnymi przybyszami: rolnikami, tkaczami, kupcami i rzemieślnikami. W przeciwieństwie do miast rządowych czy biskupich, nie ograniczano w żaden sposób osadnictwa Żydów. Bełchatów stał się centrum osadniczym dzięki Stanisławowi Kaczkowskiemu, który zarząd nad miastem przejął w 1824 roku. Osadnicy bełchatowscy pochodzili w większości z poznańskiego i kaliskiego; nieliczni ze Śląska, Prus i innych krajów niemieckich.

Wkrótce osadnicy pojawili się również w pobliskim majątku Kleszczów. W 1818 roku hrabia Colona-Walewski rozparcelował i sprzedał 100 ewangelickim rodzinom część swoich ziem. W skład sprzedanego majątku wchodziły osady: Kleszczów, Kuców, Gatka, Sławek, Nowy Folwark, Modrzewiec, Rogowiec, Kamień i Łuszczanowice.

 

Parafia ewangelicka

Już w 1822 roku podjęto starania o utworzenie w mieście parafii ewangelickiej. Rzadkie wizyty pastorów z odległych miejscowości – Iłowa, Brużycy i Łasku, nie były w stanie zaspokoić potrzeb duchowych osadników. W prośbie wystosowanej do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, właściciel Bełchatowa zadeklarował, że podaruje plac pod budowę kościoła oraz domu dla pastora i kościelnego. Parafia miała obejmować 2 miasta, 8 wsi, 11 kolonii, 1 folwark i 16 osad.

Tymczasem konsystorz ewangelicko-augsburski w Warszawie na siedzibę nowej parafii predestynował pobliski Kleszczów, który wraz z okolicznymi koloniami był zamieszkiwany przez przeszło 2 tysiące luteran (dla porównania – w Bełchatowie mieszkało ich wówczas zaledwie kilkudziesięciu). Istnienie parafii w mieście było kwestią prestiżową, dlatego Kaczkowski nie ustawał w staraniach. Po latach negocjacji, w 1836 roku Kleszczowianie przystali na jego plan i już w następnym roku parafia bełchatowska rozpoczęła działalność. W jej skład weszło 40 osad; najliczniej zamieszkiwany przez ewangelików był oczywiście Kleszczów (70 rodzin), kolonia Myszaki (52) i Kałduny (48). Bełchatów, z 42 rodzinami był na czwartym miejscu, razem z kolonią Duczland (Trząs).

 

Co w Bełchatowie produkowano

Panorama Bełchatowa w latach 60-tych XX wieku
Panorama Bełchatowa w latach 60-tych XX wieku.

Aż do lat 30-tych XIX wieku największym zakładem sukienniczym w Bełchatowie była manufaktura Kaczkowskich. W 1822 roku miasto produkowało łącznie 4410 postawów grubego sukna. W 30 warsztatach sukienniczych zatrudnionych było 30 majstrów i 24 czeladników. W 1823 roku bełchatowskie wyroby uzyskały państwową markę fabryczną, co pozwoliło eksportować je na rynki zagraniczne. Regres nastąpił po nagłej śmierci Leona Kaczkowskiego w 1824 roku, a poważny kryzys, podobnie jak w innych miastach regionu, po 1831 roku. Carskie represje zahamowały rozwój miasta. Spadła produkcja sukiennicza; prawdopodobnie wtedy zakończyła też działalność manufaktura Kaczkowskich. Osłabł też napływ osadników, a wielu z nich wyjechało z Bełchatowa.

Wytwórczość włókiennicza nie upadła całkowicie. W 1832 roku działało w mieście 48 krosien tkackich. Praca utrzymywała się w dużej mierze dzięki nakładcom żydowskim. W 1839 roku powstał cech tkaczy, a w ruchu pozostawało wówczas 18 niewielkich zakładów tkackich. Liczba ta nieznacznie wzrastała w następnych latach, jednak Bełchatów nigdy nie stał się znaczącym ośrodkiem wytwórczości włókienniczej. [2022]

Apoloniusz Zawilski, Bełchatów i jego historyczne awanse, Łódź 1967

Monika Basińska, Spacerkiem po Bełchatowie: krótki przewodnik historyczno-turystyczny, Bełchatów 2013

Krzysztof Ciszewski, Zapomniane cmentarze w okolicach Bełchatowa, Bełchatów 2014

Ewa Goździewicz, Mariusz Kulesza, Rozwój przestrzenny Bełchatowa [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, z. 7, Łódź 2006

Witold Selerowicz, Historia parafii ewangelickiej w Bełchatowie [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, XI 2015 (nr 20)

Dariusz Rogut, Bełchatów. Szkice z dziejów miasta, Piotrków Trybunalski 2005

Monika Basińska, Łukasz Politański, Bełchatów. Opowieść o dwóch miastach. Część 1, Bełchatów 2014

Kazimierz Brzeziński, Bełchatów. 120 impresji o rozwoju miasta, Łódź 2008

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Osady fabryczne
Tagi