Dom: Domy

Rezydencja rodziny Scheiblerów w Ozorkowie

Siedziba Urzędu Gminy w Ozorkowie

DSC_0220a.jpg


czytaj też:


rok budowy

poł. XIX w.


rok budowy

poł. XIX w.


Dawną rezy­dencję Scheiblerów znaleźć można przy ulicy Wig­ury, tuż przy moś­cie na rzece Bzurze. Jej budowę zapoc­zątkował starszy z braci – Karol, przy­były do Ozorkowa w 1848 roku, a rozbu­dowywał młod­szy – Adolf. Można przy­puszczać, że Karol planował pozostać w Ozorkowie na stałe, jed­nak bogaty ożenek z Anną Werner w 1854 roku dający mu finan­sowe pod­stawy do uru­chomienia włas­nego przed­siębiorstwa, skłonił go do przeprowadzki do Łodzi. Po 1854 roku, aż do śmierci rezy­dencję zamieszki­wał Adolf Scheibler wraz z żoną Heleną (siostrą Anny Werner). Oprócz rozbu­dowy, na tyłach budynku małżonkowie założyli park (jego drze­wostan częś­ciowo zachował się do dziś). Od strony ulicy Żerom­skiego wybu­dowano również dom dla służby oraz zabu­dowa­nia gospo­dar­cze (w tym sta­jnię i wozownię).

Rezy­dencję wznie­siono na planie pros­tokąta. Jest to parterowy budynek z wysokim pod­daszem. Pier­wot­nie wejś­cie usy­tuowane było od ulicy i miało formę klasy­cysty­cznego ganku. Ganek roze­brano w lat­ach powo­jen­nych. Z elewacji usunięto również ele­menty deko­ra­cyjne.

Obec­nie budynek jest siedz­ibą władz samorzą­dowych Gminy Ozorków. [2015]


Paweł Andrzej Górny, Prze­mysł starszy od miasta, Ozorków 2014

Danuta Trz­cińska (red), Architek­ton­iczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

inne domy w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Dom Tomasza Tymińskiego w Zgierzu

Poprzedni

Rezydencja rodziny Schlösserów w Ozorkowie

Następny