Kościół Nazwa: Dąbie

Kościół ewangelicko-augsburski w Dąbiu

Nieczynny kościół ewangelicko-augsburski

Rafał Bratoszewski


pierwszy kościół

1806

architekt

nieznany

styl

nieznany


przebudowa

1905

architekt

nieznany

styl

neogotyk


Pier­wszy koś­ciół ewan­gelicki w Dąbiu zaczęto wznosić w 1801 roku. Inic­ja­torem jego budowy był Johan Georg Hörn­ing, pas­tor z Władysła­wowa, pełniący od 1800 roku opiekę dusz­paster­ską nad mieszkań­cami Dąbia. Kilka lat później, po ery­gowa­niu parafii w Dąbiu, Hörn­ing został jej stałym pas­torem. Świą­ty­nia finan­sowana była zarówno przez mieszkańców miasteczka, jak i gospo­darzy z okolicznych wsi. Rolę głównego budown­iczego pełnił Johann Becker, majstrem ciesiel­skim był Peter Hen­ning, a majstrem sto­larskim – Andreas Neu­mann. Budowę zakońc­zono w 1806 roku. Koś­ciół był murowany, miał 15 metrów dłu­gości i 9 metrów sze­rokości. Dach pokryto dachówką. Na wyposaże­niu świą­tyni były organy z sied­mioma głosami oraz 54 kilo­gramowy dzwon zaw­ies­zony w wewnątrz budynku. Jak dokład­nie wyglą­dał ów koś­ciół – nie wiadomo.

Strzelisty, neogo­ty­cki gmach, który możemy oglą­dać dzisiaj przy ulicy 1-go Maja jest efek­tem prze­bu­dowy doko­nanej w 1905 roku. Szczególną uwagę zwraca bogato zdo­biony front koś­cioła. Nad drew­ni­anymi drzwiami zna­j­duje się por­tal zwieńc­zony trójkątną wim­pergą, cztery ostrołukowe okna ozdo­bione witrażami (dwa więk­sze okna rozlokowane po bokach), kilka blend oraz jeden okrągły otwór oki­enny, umieszc­zony w cen­tral­nej części elewacji. Narożniki na fron­towej ścianie oraz na wieży zwieńc­zone są pinaklami i kwia­ton­ami. Fron­tową ścianę wieńczy wieloboczna wieża przykryta spicza­stym, blaszanym hełmem. Koś­ciół jest otynkowany, posi­ada białą elewację i szary, dwus­pad­owy dach. Na każdym boku budynku zna­j­dują się cztery wysokie ostrołukowe okna z witrażami. W lat­ach powo­jen­nych koś­ciół przes­tał być użytkowany. Po wielu perypeti­ach przeszedł w pry­watne ręce. Nowy właś­ci­ciel, Kaz­imierz Kruk, przeprowadził w ostat­nich lat­ach grun­towny remont elewacji koś­cioła oraz przyle­ga­jącego do niego terenu. Budynek prezen­tuje się bardzo okazale, jed­nak nie jest użytkowany. [2015]


Józef Stanisław Mujta, Miasto Dąbie w XIX i XX wieku, Konin 1998

Strona internetowa Towarzystwa Przyjaciół Miasta Dąbia: http://towarzystwoprzyjaciolmiastadabia.republika.pl/ (dostęp: 3 kwiet­nia 2015)

inne kościoły w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2019

Please publish modules in offcanvas position.

Kościół ewangelicko-augsburski w Bukowcu

Poprzedni

Kościół ewangelicko-augsburski w Felicjanowie

Następny