Pastorówka: Pastorówki
Pastorówka Nazwa: Aleksandrów Łódzki

Pastorówka w Aleksandrowie Łódzkim

Bib­lioteka Pub­liczna imienia Jana Machul­skiego


rok budowy

1848

styl

klasycyzm


rok budowy

1848

styl

klasycyzm


Dawny dom pas­tora w Alek­sandrowie zna­j­duje się bezpośred­nio przy koś­ciele ewan­gelickim. Wznie­siony został w 1848 roku. Budynek zbu­dowany jest w stylu klasy­cysty­cznym, zwraca uwagę jego uporząd­kowana bryła z cen­tral­nie położonymi drzwiami i sym­e­trycznie rozstaw­ionymi oknami. Przykryty jest czer­wonym, dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Wejś­cie, zna­j­du­jące się za krótkimi schodami z balustradą ozd­abi­ają dwa pilas­try.

Budynki pas­torówki i koś­cioła ewan­gelick­iego połąc­zone są niewielkim pomieszcze­niem umożli­wia­ją­cym pas­torowi prze­chodze­nie z jed­nego budynku do drugiego bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Samo prze­jś­cie ma również własne drzwi.

Obec­nie, w wyre­mon­towanym budynku mieści się Bib­lioteka Pub­liczna imienia Jana Machul­skiego. Więcej o bib­liotece oraz o odby­wa­ją­cych się w niej wydarzeni­ach możemy dowiedzieć odwiedzjąc stronę tej placówki. [2014]


Helena Tukaj, Janusz Wróbel, Aleksandrów Łódzki. Zarys dziejów 18161948 [w:] Aleksandrów Łódzki 1992

inne pastorówki w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2019

Please publish modules in offcanvas position.

Pastorówka w Ozorkowie

Następny