Pastorówka: Pastorówki
Pastorówka Nazwa: Zgierz

Pastorówka w Zgierzu

Pustostan w stanie ruiny


pierwsza pastorówka

1823

wykonawca

Johann Lebelt


rok budowy

1857

architekt

nieznany

styl

klasycyzm


pierwsza pastorówka

1823

wykonawca

Johann Lebelt


rok budowy

1857

architekt

nieznany

styl

klasycyzm


Pier­wsza ple­ba­nia parafii ewan­gelick­iej w Zgierzu pow­stała w 1823 roku na rogu dzisiejszych ulic Długiej i Naru­tow­icza. Na jej budowę zaciąg­nięto poży­czkę w wysokości 2 000 złp z depozytu miasta Brześ­cia Kujawskiego (w ciągu 6 lat zobow­iązano się zwró­cić opro­cen­towaną na 5% sumę). Był to skromny, drew­ni­any budynek, wyglą­dem niewiele różniący się od typowego domu tkacza. Wykon­awcą był Johann Lebelt. Oprócz mieszka­nia dla pas­tora, w ple­banii zna­j­dowała się również sala w której odpraw­iano nabożeństwa aż do czasu wybu­dowa­nia koś­cioła (1826).

W 1857 roku wysłużoną pas­torówkę roze­brano i wznie­siono nową, tym razem z cegły. Jej mury stoją przy ulicy Długiej do dziś. Jest to sied­mioosiowy budynek postaw­iony na planie kwadratu, przykryty pier­wot­nie dużym, czterospad­owym dachem. Oprócz parteru pas­torówka posi­adała obsz­erne pod­dasze i wysokie pod­pi­wnicze­nie. Wejś­cie do budynku ulokowane było w dość głębok­iej wnęce ozdo­bionej dwoma pilas­trami.

zgierz pastorowka

Pas­torówka na przełomie lat 40-tych i 50-tych XX wieku. Źródło zdję­cia: Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Po II wojnie świa­towej budynek przes­tał pełnić funkcje parafi­alne. Służył m.in. jako siedz­iba Wydzi­ału Prze­mysłu, Czer­wonego Krzyża oraz jako mieszkanie dla lekarzy. Od roku 1960 aż do lat 80-tych w dawnej pas­torówce dzi­ałało przed­szkole. Ponieważ jej stan tech­niczny był bardzo zły, placówkę prze­nie­siono w inne miejsce a w budynku rozpoczęto remont, którego niestety nie ukońc­zono. W lat­ach 90-tych budynek przeszedł w ręce pry­watne; obec­nie zna­j­duje się w stanie ruiny. [2016]


Danuta Niewiadom­ska, Zarys his­torii parafii e-a w Zgierzu [w:] Strona inter­ne­towa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu (dostęp: 20 wrześ­nia 2015)

ks Marcin Undas, Opis nieru­chomości parafi­al­nych [w:] Strona inter­ne­towa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu (dostęp: 20 wrześ­nia 2015)

inne pastorówki w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2019

Please publish modules in offcanvas position.

Pastorówka w Pabianicach

Poprzedni