tu jesteś:  Osadnicy Postacie Duchowni

Pierwszy pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Brużycy Wielkiej i Aleksandrowie

Friedrich Georg Tuve

* 8 X 1759 – † 30 VI 1830

Postać bez zdjęcia

Friedrich Georg Tuve urodził się 8 października 1759 roku w miejs­cowości Großwech­sun­gen koło Nord­hausen. Było to wów­czas wolne miasto Rzeszy położone w pruskim księst­wie Hal­ber­stadt w środkowo-wschodnich Niem­czech. Był najmłod­szym dzieck­iem pas­tora Got­fryda Kas­para Tuve i Zofii Chris­tiany Tölecke. Miał cztery siostry i trzech braci, z których najs­tarszy – Lud­wig Chris­t­ian Geb­hard, również był pas­torem w luter­ańskim koś­ciele w Baden­hausen. Fry­deryk Tuve ukończył szkołę w Hal­ber­stadt oraz stu­dia teo­log­iczne na protes­tanckim uni­w­er­syte­cie w Helm­st­edt. Po ukończe­niu studiów pra­cował jako nauczy­ciel domowy i kapelan w majątku Błot­nica u hra­biego Posad­owskiego na Górnym Śląsku. W 1801 roku został jed­no­myśl­nie wybrany pas­torem nowopow­stałej parafii ewan­gelick­iej w Brużycy Wielkiej, a na początku 1802 uroczyś­cie objął urząd.

Fry­deryk zasłynął jako dobry gospo­darz i doskon­ały orga­ni­za­tor. Przy wspar­ciu dziedz­ica Rafała Bratoszewskiego wzniósł w lat­ach 1805–1817 drew­ni­any koś­ciół w Rudzie Bugaj, a po założe­niu Alek­sandowa – w 1828 r. murowany koś­ciół w cen­trum miasta. Za jego życia wyty­c­zono również cmen­tarz w nowopow­stałej osadzie. W lat­ach 1824–1828 r. pas­tor Tuve nad­zorował prze­niesie­nie parafii ewan­gelick­iej z Brużycy Wielkiej do nowo pow­stałego Alek­sandrowa. Zmarł 30 czer­wca 1830 roku.

Syn pas­tora, Karol Fry­deryk Tuve, alek­sandrowski kupiec i autor kro­niki rodzin­nej, wys­tawił ojcu okazały grobowiec, a wdz­ięczni parafi­anie ufun­dowali w koś­ciele, nie ist­niejącą już, tablicę pamiątkową. [2014]

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemiecka społeczność Alek­sandrowa do 1918 r. [w:] Alek­san­drów wczo­raj i dziś. Rocznik XXV, Alek­san­drów Łódzki 2007

Tomasz Pietras, Zapom­ni­any grób pas­tora Tuve [w:] www.warsztathistoryka.uni.lodz.pl

Inni Duchowni
Tagi