Pas­torówka w Ozorkowie

pastorowka ozorkow

Budynek dawnej ozorkowskiej pas­torówki zna­j­duje się przy ulicy Zgier­skiej, tuż przy koś­ciele. Jej budowę rozpoczęto w 1848 roku, a dwa lata później odd­ano do użytku. Jest to murowany, klasy­cysty­czny budynek, wyglą­dem naw­iązu­jący do architek­tury trady­cyjnych domów suki­en­niczych. Parterowy, sied­mioosiowy, dwu­trak­towy, posi­ada boniowaną elewację i dwus­pad­owy dach z naczółkami. Wejś­cie zna­j­duje się w niewielkiej wnęce ozdo­bionej dwoma pilas­trami; sześć ośmiok­wa­terowych okien rozlokowanych jest sym­e­trycznie po obu skrzy­dłach budynku.

 


ks. Mar­iusz Werner, ks. Marcin Undas, Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie [w:] www.ozorkow.luteranie.pl/dzieje-paraf (dostęp: 29 kwiet­nia 2015)

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Dawna pas­torówka zbu­dowana
jest w klasy­cysty­cznym stylu,
zwraca uwagę jej…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa