Bib­lioteka Pub­liczna im. Jana Machul­skiego

Aleksandrów Łódzki

Dawny dom pas­tora w Alek­sandrowie zna­j­duje się bezpośred­nio przy koś­ciele ewan­gelickim. Wznie­siony został w 1848 roku. Budynek zbu­dowany jest w stylu klasy­cysty­cznym, zwraca uwagę jego uporząd­kowana bryła z cen­tral­nie położonymi drzwiami i sym­e­trycznie rozstaw­ionymi oknami. Przykryty jest czer­wonym, dwus­pad­owym dachem z naczółkami. Wejś­cie, zna­j­du­jące się za krótkimi schodami z balustradą ozd­abi­ają dwa pilas­try.

Budynki pas­torówki i koś­cioła ewan­gelick­iego połąc­zone są niewielkim pomieszcze­niem umożli­wia­ją­cym pas­torowi prze­chodze­nie z jed­nego budynku do drugiego bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Samo prze­jś­cie ma również własne drzwi.

Obec­nie, w wyre­mon­towanym budynku mieści się Bib­lioteka Pub­liczna imienia Jana Machul­skiego. [2014]

Helena Tukaj, Janusz Wróbel, Aleksandrów Łódzki. Zarys dziejów 1816–1948 [w:] Aleksandrów Łódzki 1992

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Pastorówki
Tagi