Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski

Grabieniec

Projekt kościoła ewangelickiego w Grabieńcu na okolicznościowej pocztówce-cegiełce

Pocztówka-cegiełka (frag­ment) z wiz­erunk­iem pro­jektu koś­cioła w Gra­bieńcu. Przed­sięwz­ię­cie nigdy nie zostało zre­al­i­zowane. Źródło: Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Pomysło­dawcą i inic­ja­torem budowy koś­cioła w Gra­bieńcu był Daniel Goltz, miejs­cowy kupiec i właś­ci­ciel ziem­ski. Swój plan powz­iął 25 kwiet­nia 1930 roku, w dniu 40-tych urodzin. Po długich negoc­jac­jach i żmud­nej agi­tacji, w 1936 roku członkowie kan­toratu wyrazili zgodę na budowę.

Pro­jekt koś­cioła sporządził inżynier Alfred Beur­ton ze Zgierza, przewidu­jąc w nim 350 miejsc siedzą­cych i 120 chóral­nych. Zgod­nie z wiz­erunk­iem znanym z pocztówki-cegiełki sprzedawanej na budowę świą­tyni, miał być to budynek o zge­om­e­try­zowanej, mod­ernisty­cznej bryle. Plac na którym miał stanąć, zna­j­du­jący się po wschod­niej stronie cmen­tarza, podarowali małżonkowie Juliusz i Olga Goltz. Zarez­er­wowano także dwie sąsied­nie dzi­ałki, na których stanąć miał dom parafi­alny.

21 maja 1936 roku doko­nano położe­nia kamienia węgiel­nego. W uroczys­tości wziął udział zwierzch­nik koś­cioła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, ks. dr Juliusz Bursche oraz pas­torzy i parafi­anie z okolicznych miejs­cowości. Jed­nak do wybuchu II wojny świa­towej budynek osi­ag­nął jedynie stan surowy, bez dachu, okien i drzwi. Nie było również podłogi. Wiadomo, że w koś­ciele odbyło się tylko jedno nabożeństwo. Budynku nigdy nie ukońc­zono; dziś nie ma po nim żad­nego śladu. [2016]

Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgierskiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Kościoły
Tagi