Cmen­tarz ewangelicko-augsburski 
w Wytrzyszczkach

Cmen­tarz w Wytrzyszczkach zna­j­duje się w dębowym zaga­jniku położonym wśród pól. Łatwo można dostrzec go z drogi łączącej Parzęczew z Ozorkowem. Jako pier­wsze ukażą się naszym oczom dwa filary dawnej bramy cmen­tarnej, otynkowane i ozdo­bione wnękami w ksz­tał­cie krzyży. Wyp­isana na nich data – 1938 – praw­dopodob­nie wskazuje na rok postaw­ienia bramy. Do naszych cza­sów nie zachowało się ogrodze­nie, wciąż jed­nak możemy zobaczyć filary narożne, wyz­nacza­jące granice nekropolii. Na cmen­tarzu zna­jdziemy pon­adto kilka­naś­cie zniszc­zonych nagrobków o zróżni­cow­anej formie oraz pozostałość po studni. Na niek­tórych kami­en­nych pły­tach widoczne są jeszcze nieczytelne, niemieckie inskrypcje.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa