tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Swędów

Cmen­tarz w Swę­dowie zna­j­duje się przy ulicy Głównej i jest dwuwyz­nan­iowy (przy czym część katolicka jest dużo więk­sza). W przeciwieństwie do większości wiejskich cmentarzy luterańskich, jest wciąż czynny. Łatwo zlokali­zować go dzięki wzniesie­niu na jakim jest ulokowany oraz koś­ciele sto­ją­cym przy bramie wejś­ciowej. Na części ewan­gelick­iej zachowało się do dzisiaj kilka­naś­cie nagrobków z XIX i XX wieku. Szczególną uwagę zwraca wysoka stella z piaskowca zwieńc­zona masy­wnym krzyżem. Kilka grobów zbu­dowanych jest z las­tryko. Tuż obok siatki stoi drew­ni­any krzyż cmen­tarny. Na cmen­tarzu zna­j­duje się również kwa­t­era wojenna z cza­sów I wojny świa­towej. [2010]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi