tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Babice

Cmen­tarz ewan­gelicki w Babi­cach położony jest przy pol­nej drodze, równole­głej do głównej drogi bieg­nącej przez wieś. Do dzisiaj zachowały się betonowe słupy od bramy (bez skrzy­deł) połąc­zone wygiętą, met­alową belką z ozdob­nym krzyżem oraz furtka cmen­tarna. Na skraju cmen­tarza tkwi jeszcze betonowy słu­pek — pozostałość po ogrodze­niu. Sama nekropo­lia jest śred­niej wielkości; zachowało się na niej kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anej formie, od wyso­kich pom­ników z piaskowca i betonowych ram grobowych po sporych rozmi­arów grób z okresu między­wo­jen­nego. Jedna z ziem­nych mogił oznac­zona jest wysokim, żelaznym krzyżem. Co ciekawe, cmen­tarz wyposażony był również w studnię, o czym świad­czy zachowana do dzisiaj, wys­ta­jąca powyżej gruntu betonowa drena.

Od 2016 roku cmentarz jest objety opieką wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. [2017]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi