tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Janów

Pier­wszych olę­drów sprowadził do Janowa właś­ci­ciel tej wsi, Józef Olszewski. Wiadomo, że stało się to jeszcze przed rok­iem 1790. Jed­nym ze śladów ich dawnej obec­ności jest cmen­tarz, zna­j­du­jący się na połud­nie od głównej drogi bieg­nącej przez wieś, tuż przy leśnym duk­cie. Położony jest na niewielkim wzniesie­niu, łatwo zlokali­zować go dzięki dobrze widocznym pozostałoś­ciom po kami­en­nym ogrodze­niu. Na samym cmen­tarzu zachowało się kilka nagrobków lub ich frag­men­tów, na niek­tórych można odczy­tać jeszcze pochodzące z lat między­wo­jen­nych inskrypcje. Szczególną uwagę zwraca ozdobny met­alowy krzyż ustaw­iony na jed­nej z ziem­nych mogił. [2013]

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi