Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Białej

Cmen­tarz położony jest w niewielkim lesie, na połud­nie od zabu­dowań Białej, u zbiegu pol­nych dróg bieg­ną­cych z okolicznych wsi. Założony został w 1842 roku i służył mieszkań­com kilku okolicznych miejs­cowości: Białej, Głowy, Woli Bran­ick­iej, Cypri­anowa i Dobrej (mieszkańcy tych wsi zjed­noczyli się i utworzyli tzw. Gminę Cmen­tarną). Do dziś zachowało się na nim kilka­naś­cie zde­wastowanych nagrobków, w więk­szości z wciąż czytel­nymi inskrypc­jami (najczęś­ciej w języku niemieckim). Obiekt otacza niewysoki wał ziemny. Na jego teren prowadzą dwa masy­wne, otynkowane filary zbu­dowane z cegły.

 


Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej
do 1972 roku
, Zgierz 2012

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa