Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Swę­dowie

Cmen­tarz w Swę­dowie zna­j­duje się przy ulicy Głównej i jest dwuwyz­nan­iowy (przy czym część katolicka jest dużo więk­sza i zapewne młod­sza). Łatwo zlokali­zować go dzięki wzniesie­niu na jakim jest ulokowany oraz koś­ciele sto­ją­cym przy bramie wejś­ciowej. Na części ewan­gelick­iej zachowało się do dzisiaj kilka­naś­cie nagrobków z XIXXX wieku. Szczególną uwagę zwraca wysoka stella z piaskowca zwieńc­zona masy­wnym krzyżem. Kilka grobów zbu­dowanych jest z las­tryko. Tuż obok siatki stoi drew­ni­any krzyż cmen­tarny. Na cmen­tarzu zna­j­duje się również kwa­t­era wojenna z cza­sów I wojny świa­towej.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa