Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Grabowie

Cmen­tarz ewan­gelicki w Grabowie zna­j­duje się za miastem, około 100 metrów od drogi prowadzącej w kierunku Pustej Wsi i Kurz­jamy. Dzięki zaras­ta­ją­cym cmen­tarz gęstym krza­kom dzikiego bzu i drze­wom, łatwo zlokali­zować go wśród pól. Niestety, z tego samego powodu, trudno jest wejść na jego teren. Oprócz kilku frag­men­tów zde­wastowanych pom­ników, nie zna­jdziemy tu żad­nych śladów po dawnej nekropolii grabows­kich ewan­ge­lików.

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa