Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Janowie

Pier­wszych olę­drów sprowadził do Janowa właś­ci­ciel tej wsi, Józef Olszewski. Wiadomo, że stało się to jeszcze przed rok­iem 1790. Jed­nym ze śladów ich dawnej obec­ności jest cmen­tarz, zna­j­du­jący się na połud­nie od głównej drogi bieg­nącej przez wieś, tuż przy leśnym duk­cie. Położony jest na niewielkim wzniesie­niu, łatwo zlokali­zować go dzięki dobrze widocznym pozostałoś­ciom po kami­en­nym ogrodze­niu. Na samym cmen­tarzu zachowało się kilka nagrobków lub ich frag­men­tów, na niek­tórych można odczy­tać jeszcze pochodzące z lat między­wo­jen­nych inskrypcje. Szczególną uwagę zwraca ozdobny met­alowy krzyż ustaw­iony na jed­nej z ziem­nych mogił.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa