Cmen­tarz ewangelicko-augsburski w Koby­lach

Cmen­tarz w Koby­lach położony jest przy podrzęd­nej drodze bieg­nącej w stronę wsi, odbi­ja­jącej na połud­nie od trasy prowadzącej do Grabowa. Łatwo poz­nać go po zaras­ta­jącej go roślin­ności i niewielkim wyniesie­niu na jakim jest usy­tuowany. Założony został praw­dopodob­nie w lat­ach 80 XVIII wieku. Kobyle, będące wów­czas włas­noś­cią arcy­biskupstwa gnieźnieńskiego, w 1780 roku zasied­lone zostało przez osad­ników olęder­s­kich. Już dziesięć lat później wieś liczyła 17 domów i ponad 50 mieszkańców. Zachowany do dzisiaj cmen­tarz prawie na całym obwodzie otoc­zony jest niskim murem z pol­nych kamieni. Na jego tere­nie zachowało się kilka zde­wastowaych nagrobków pochodzą­cych z początku XX wieku; na niek­tórych można odczy­tać jeszcze wyraźne inskrypcje w języku niemieckim.

 


Jerzy Sza­ły­ginKat­a­log zabytków osad­nictwa holen­der­skiego na Ziemi Łęczy­ck­iej, Warszawa 2007

 

Podobne tem­aty

Zobacz też:

 
Na cmen­tarzu możemy znaleźć
mogiłę oznac­zoną drew­ni­anym
krzyżem oraz studnię…
»»
 

Autorzy

Podz­iękowa­nia

Poli­tyka pry­wat­ności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać z wit­ryny?

Licencja

Kon­takt

Słownik pojęć

Rys his­to­ryczny epoki

Cmen­tarze

Posta­cie

 

Mapa